Slider other 2

Slider other

Planetarni pužni transporter

Planetarni pužni transporter je za pražnjenje količine semena koja je ostala nakon gravitacionog pražnjanja silosa, sa kapacitetom do 20 t/h-60 t/h. Planetarni pužni transporter se okreće oko svoje ose silosa i oko ose puža. Pomoću ovog kretanja žitarica preko koša, prelaznog komada i zasuna upada u lančani transporter ili u transportnu traku za pražnjenje. Pokretanje reduktora u ćeliji vrši elektromotor. Fiksiranje puža je u košu pomoću držača.